Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Działalność Sekcji Oświaty Zdrowotnej i  Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie  polega na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, oraz na wykształcaniu wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego dbałości o własne zdrowie.

Zadania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  wynikają z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia oraz sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu wołomińskiego.


Do zadań Sekcji należy:

    realizacja programów prozdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim
    i lokalnym,

    prowadzenie kampanii społecznych, akcji i imprez prozdrowotnych,

    organizacja szkoleń, konferencji i narad,

    współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami w zakresie zdrowia publicznego, w tym z: placówkami oświatowo – wychowawczymi,podmiotami leczniczymi, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu,

    udzielanie porad metodycznych i merytorycznych,

    udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych.