Przejdź do treści

Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Informacja

W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie, inwestorzy w składanych do organu podaniach winni:

 1. Przedstawiać informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz
  ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazaniem kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku
  do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację
  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo) co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

Wykaz składanych dokumentów:

 1. Projekt budowlany na podstawie którego zostało udzielone pozwolenie na budowę,
 2. Oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające wykonanie obiektu zgodnie
  z projektem,
 3. W przypadku wprowadzenia nieistotnego odstępstwa do zatwierdzonego projektu,
 4. Stanowisko projektanta umieszczone w projekcie zagospodarowania działki lub terenu
  lub projekcie architektoniczno-budowlanym, zawierające odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia, zgodnie z art. 36a ust. 6 ww. ustawy Prawo Budowlane,
 5. Protokoły badań i sprawdzeń, w tym miedzy innymi:
 •  instalacji wodociągowej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - na podstawie badań jakości wody wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152,ze zm.),
 • instalacji wentylacji lub klimatyzacji wykonanych zgodnie z Polską Normą dotyczącą badań i metod pomiarowych stosowanych podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.