Przejdź do treści

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych

 

e-mail: wolomin.zywienie@psse.waw.pl

>Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać zatwierdzenie lub rejestrację zakładu:
  • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
  • Decyzja w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
  • Akt własności lub Umowa najmu lokalu.
  • Projekt technologiczny.
  • Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
  • Sprawozdanie z badań próbki wody.
  • Umowa na wywóz odpadów stałych.
  • Protokół z badania technicznej sprawności działania wentylacji mechaniczne