Przejdź do treści

Sekcja Higieny Pracy

komunikat XIII Międzynarodowej Komisji ds NDS iN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat XIII Miedzyresortowej Komisji.pdf (635.7 KiB)

komunikaty czynników szkodliwych w środowisku pracy

Komunikaty Komisji ds NDS i NDN.(612314_575619).pdf (2.7 MiB)

Informacja o bezpłatnych szkoleniach zawodowych

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, w ramach programu Erasmus Plus, przygotowuje innowacyjny pakiet bezpłatnych szkoleń zawodowych z elementami zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy. Ułatwią one identyfikację, zrozumienie i przestrzeganie obowiązków prawnych, związanych z obrotem chemikaliami, wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, która pozwoli poznać Państwa oczekiwania i potrzeby odnośnie szkoleń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w zakładach pracy.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przez wszystkie osoby zainteresowane w Państwa firmie (można przesłać dowolną ilość wypełnionych ankiet). Większa ilość ankiet będzie źródłem informacji niezbędnych do przygotowania tematyki szkoleń zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem.

Ankieta może być również udostępniona przez Państwa dla zainteresowanych spoza firmy.

Zapewniamy poufność ankiety. Zawarte w niej informacje posłużą wyłącznie dla celów informacyjnych i nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.

 

Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kampanię z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą". Celem kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń  związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Konkurs Dobrych Praktyk - kampania Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzającym bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej. Szukamy przykładów dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem i bezpieczeństwem pracy, które zapewniają pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres aktywności zawodowej,
a także po przejściu na emeryturę.

Nagrodami w konkursie są m. in. vouchery na szkolenia na tematy związane
z problematyką kampanii.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30.09.2016 r.

Więcej informacji w załączniku oraz na stronie http://bezpieczni.ciop.pl w zakładce „Konkurs”.

 

Szkolenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 znajduje się informacja dotycząca przeprowadzanych szkoleń na następujące tematy:

  1. Podnoszenie kompetencji dalszych użytkowników w zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w 2016r.
  2. Zastosowanie bezpomiarowych modeli do oceny narażenia zawodowego.
  3. Substancje chemiczne,ich mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - obowiązki pracodawcy i rola służb kontrolnych.

Adres strony internetowej: http://www.imp.lodz.pl             zakładka : Edukacja/Szkolenia i kursy

tel./Fax: 42 63 14 702        e-mail: malgo@imp.lodz.pl

 

Telefon: 22 - 776 - 38 - 33 w.4

e-mail: wolomin.hpracy@psse.waw.pl

 

 

Kampania "CLP 2015"

                 Sekcja Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie przypomina, że od 1 czerwca 2015r. wprowadzane do obrotu na terytorium Unii Europejskiej mieszaniny chemiczne będą podlegać wyłącznie postanowieniom rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP), jednocześnie straci moc dyrektywa 1999/45 (WE) w Polsce jest to Rozpoprządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie sposobu kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznech i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018 z późn.zm.). 

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) otworzyła nową podstronę internetową CLP 2015, która znajduje się pod adresem http://echa.europa.eu/pl/clp-2015

W celu podniesienia świadomości przedsiębiorców zamieszczamy poniżej

- baner "CLP 2015: Działaj teraz"

 - ulotkę "krótki poradnik na temat klasyfikacji i oznakowania chemikaliów w UE"